AQUA TIENEN

Content

Clubreglement

Artikel 1

Elke clublid moet in het bezit zijn van een lidkaart. De lidkaarten zijn strikt persoonlijk.

Artikel 2

Kinderen beneden de acht jaar worden slechts toegelaten indien zij in het zwembad vergezeld zijn van een toezichthoudende meerderjarige.

Artikel 3

De toegang tot het zwembad wordt geweigerd aan:

 • personen in staat van dronkenschap
 • personen in onzindelijke toestand
 • personen met niet geheelde wonden
 • personen lijdend aan huidziekten of besmettelijke kwalen
 • personen die de normale werking zouden belemmeren
 • faecaal-incontinente personen

Urine-incontinente bezoekers verkrijgen toegang op voorwaarde dat alle voorzorgen worden genomen om rechtstreekse lozing van urine in het zwembadwater te voorkomen.

Toegang zal verleend worden aan hogervermelde personen als zij een medisch attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de volksgezondheid niet in het gedrang wordt gebracht.

Artikel 4

Dieren worden niet toegelaten tot het gebouw.

Artikel 5

Men mag de kleedcabines slechts verlaten in fatsoenlijke en propere badkledij; jeansbroeken of 'leggings' worden niet toegelaten. De kleedcabine dient behoorlijk gesloten te zijn tijdens het omkleden.

Artikel 6

Het is verboden het gebouw en het materiaal te beschadigen of te bevuilen. Voor elke vernieling zal een vergoeding worden aangerekend, berekend op basis van de actuele prijs van het beschadigd materiaal.

Artikel 7

Het is verboden:

 • door overdreven luidruchtigheid stoornis te verwekken
 • te spuwen
 • te roken in het gebouw
 • te eten of te drinken in de kleedkamers en het zwembad
 • water te verspillen aan de stortbaden
 • zeep en shampoo te gebruiken, behalve onder de wasdouches en aan de lavabo's
 • te duiken in ondiep water
 • daden te stellen die niet stroken met de welvoeglijkheid of met de goede zeden

Artikel 8

De vloeren rondom het zwembad en in de gangen langs de vestiairekasten in de kleedkamers, mogen niet met schoeisel betreden worden met uitzondering van het zwembadpersoneel, trainers en leerkrachten mits aangepast schoeisel, uitsluitend voor dit gebruik.

Artikel 9

Het dragen van een badmuts is verplicht tenzij men een verzorgde en korte of samengebonden haarsnit heeft.

Artikel 10

Men mag niet in zwempak vertoeven in andere lokalen dan deze die voor de baders zijn voorbehouden.

Artikel 11

Elke bader is verplicht om een stortbad en een voetbad te nemen vooraleer de zwemhal te betreden.

Artikel 12

Het al of niet toelaten van strandballen en zwemhulpmiddelen zoals zwembanden, -gordels en -vleugeltjes, autobanden, duikbrillen, zwemvliezen of ander zwemspeelgoed wordt bepaald door de redders naargelang de bezetting van het zwembad, in functie van de veiligheid en de aard van de activiteiten.

Artikel 13

Het is verboden:

 • zich in te grote diepte te wagen zonder voldoende zwemvaardigheid
 • oefeningen uit te voeren die niet met zwemmen verenigbaar zijn of een gewaagd karakter vertonen
 • zonder noodzakelijkheid de reanimatieapparatuur of reddingstoestellen te gebruiken
 • te duiken van de springplank zonder zich vooraf te hebben vergewist dat er zich geen enkele zwemmer bevindt in de omgeving van de springplank

Artikel 14

De gebruikers van de glijbaan mogen elkaar slechts opvolgen mits voldoende tussentijd aangegeven door het groene lichtsignaal. De landingszone mag niet versperd worden en dient zo snel mogelijk ontruimd te worden. De onderrichtingen aan het begin van de glijbaan dienen strikt nageleefd te worden.

De wildwaterkreek, stroomversnelling, draaikolk mogen alleen gebruikt worden door personen met voldoende zwemvaardigheid.

Het dragen van een uurwerk, halskettingen of andere vreemde voorwerpen in de recreatieve voorzieningen is verboden vermits zij beschadigingen kunnen teweegbrengen aan de bekleding. Zo ook dient het armbandje van het kleedkastje goed gesloten te zijn en het sleuteltje beschermd door het hoesje.

Artikel 15

Als toeschouwer is het niet toegelaten te vertoeven op plaatsen voorbehouden aan de zwemmers.

Artikel 16

De redders staan mede in voor de veiligheid en de zedelijkheid; zij zijn aldus gemachtigd personen uit het bad te verwijderen die weigeren zich naar hun onderrichtingen te schikken.

Artikel 17

Het door derden georganiseerd geven van zwemlessen in groep tijdens de uren toegankelijk voor het publiek, is verboden met uitzondering van de zwemclubs, scholen en de sportdienst van de stad. Het zwemmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders. Het personeel zal erover waken de gang van zaken strikt te volgen.

Artikel 18

Het is de bezoekers niet toegelaten zich op plaatsen te bevinden die aan het personeel zijn voorbehouden.

Artikel 19

Elke bezoeker met uitzondering van de gebruikers van een groepskleedkamer is verplicht zijn kledij op te bergen in een vestiairekast, die kan gesloten worden na het inbrengen van z'n toegangskaart of inworp van een euro. De sleutel die aldus vrijkomt na het sluiten van het kastje, dient door de bezoeker zelf te worden bewaard door middel van een armbandje. Verlies van het sleuteltje zal aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding ter vervanging van de sleutel en/of een nieuw slot. Bij verlies van de sleutel kan het stadsbestuur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstal.

Artikel 20

Het niet naleven van gelijk welk artikel van dit clubreglement of van het zwembadreglement kan aanleiding geven tot volgende maatregelen:

 1. te treffen door de verantwoordelijke redders of sportfunctionaris door onmiddellijke verwijdering uit het zwembad
 2. door het college van burgemeester en schepenen op verslag van de sportfunctionaris, tijdelijk of definitief toegangsverbod tot het zwembad

Artikel 21

Voor het algemeen gebruik van het zwembad dienen de richtlijnen nageleefd te worden die het college van burgemeester en schepenen zijn vastgelegd. Het personeel waakt over de naleving van onderhavig reglement. Elke klacht dient aan de sportfunctionaris of het college van burgemeester en schepenen overgemaakt te worden. Elk lid is gehouden het reglement te kennen en verbindt zich ertoe zich ernaar te gedragen door het lidmaatschap.

Terug naar boven